Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Normativa
 

Normativa


 • Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol,  
  de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment (DOGC núm. 6679, de 5.8.2014)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,  
  per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)
 • Resolució ENS/901/2014, de 22 d'abril,  
  del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6613, de 30.4.2014)
 • Resolució ENS/260/2014, de 7 de febrer,  
  per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6562, de 14.2.2014)
 • Decret 75/2007, de 27 de març,  
  pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)

Recursos i reclamacions

Si voleu interposar un recurs o presentar una reclamació, ho heu de fer per escrit i presentar-lo en un registre.

 1. Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes dels consells escolars dels centres públics es pot interposar recurs d'alçada davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents. La resolució posa fi a la via administrativa.
 2. Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats es pot presentar reclamació davant el director o la directora dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies. En aquest cas, la resolució exhaureix la via administrativa.
 3. Les persones interessades poden presentar reclamacions davant les comissions d'escolarització en relació amb les decisions d'aquests òrgans que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de les comissions d'escolarització es poden interposar recursos d'alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials. La resolució d'aquests recursos posa fi a la via administrativa.
 4. Contra les resolucions dels directors o les directores dels serveis territorials relatives a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques, es pot presentar recurs d'alçada davant de la directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Aquests recursos i reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'adequada escolarització de l'alumnat.

Si voleu demanar informació, fer consultes o suggeriments sobre qualsevol qüestió relacionada amb el procés de preinscripció, contacteu amb la bústia del Departament d'Ensenyament. En aquesta adreça, però, no s'atén cap reclamació oficial.


Data d'actualització: 22.05.2014