Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Itineraris formatius específics  > Documentació i criteris de prioritat

Documentació i criteris de prioritat


a) Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Dictamen d'escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l'equip d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l'educació obligatòria en què consti la condició d'alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA).

 

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Trebal, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

b) Documentació acreditativa dels criteris específics 

Proximitat del domicili al lloc de realització de l'itinerari (les puntuacions no són acumulables)
- Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 50 punts.
- Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s'imparteix l'itinerari: 30 punts.
- Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre on s'imparteix l'itinerari: 15 punts

Documentació acreditativa: 

  • Original i fotocòpia del DNI o targeta de residència on consta el NIE
  • Si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI o la targeta de residència, o és un estranger sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne.

 

Situació d'escolarització en el curs acadèmic 2017-2018: per estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d'educació especial a l'etapa obligatòria: 25 punts.

  • Documentació acreditativa: certificat d'estudis o altra documentació que acrediti l'escolarització.

 

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: per no haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

  • Documentació acreditativa: l'acreditació d'aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció

Criteris per ordenar de les sol·licituds

Per ordenar les sol·licituds i assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat esmentats. La puntuació obtinguda a la primera petició d'una sol·licitud es manté per la resta de peticions, si n'hi ha.

En cas d'empat en les puntuacions tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Per desfer les situacions d'empat que encara es mantinguin es farà un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publicarà en el tauler del centre.

Només es tenen en compte la segona i tercera petició si, un cop publicades les llistes definitives d'admesos, no s'ha aconseguit plaça en el centre de la primera petició i hi ha vacants en els altres centres demanats.

La falsedat o frau en les dades al·legades o la presentació de més d'una sol·licitud de preinscripció comporten la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Data d'actualització: 16.05.2018