Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Idiomes a les EOI  > Accés i assignació de places

Accés i assignació de places


De 1r a 5è curs

Accés

Per accedir a 1r curs no s'ha de fer el test de nivell; només s'ha de fer per cursar espanyol per a estrangers i català.

Per accedir a un curs superior al 1r (excepte nivell C1) hi ha dues opcions:

  1. si es tenen coneixements de l'idioma i es disposa d'un dels documents acreditatius previstos no cal fer el test de nivell (consulteu l'apartat de les exempcions del test de nivell) o
  2. fer el test de nivell

 

Assignació de places

Les sol·licituds de preinscripció es numeren correlativament en el moment d'enviar-se i aquest número s'utilitza per a l'assignació de places i per al test de nivell, ordenant les sol·licituds a partir del resultat del sorteig corresponent.

Les EOI que imparteixen ensenyaments d'idiomes de nivell intermedi B2 (antic avançat) poden reservar places del primer curs d'aquest nivell per a alumnes que hagin superat el nivell intermedi B1 i provinguin d'escoles que només imparteixin els nivells bàsic i intermedi B1 de l'idioma corresponent.

Nivell C1

Accés

Poden accedir a aquests cursos les persones que han obtingut un dels dos certificats següents:

  1. certificat de nivell avançat de l'idioma corresponent
  2. certificat equivalent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa

 

També s'han de preinscriure els alumnes oficials del mateix centre del curs escolar anterior que repeteixen, no es van presentar o van resultar no aptes, o van renunciar a la matrícula. Aquests alumnes tenen la continuïtat garantida però no l'horari.

Consulteu les equivalències de certificats per acreditar el nivell d'idioma: alemany, anglès, francès i italià.

 

Assignació de places

Per assignar les places, les sol·licituds de preinscripció s'ordenen de la manera següent:

  1. Candidats ordenats segons la qualificació obtinguda al certificat de nivell avançat (aprovat en les convocatòries de febrer o juny del curs escolar anterior) o a la prova d'ordre d'accés.
  2. Alumnes repetidors del mateix centre, seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.
  3. Alumnes oficials del mateix centre amb situació de no presentat, no qualificat o que han renunciat a la matrícula, seguint l'ordre establert a partir del resultat del sorteig.

 


Data d'actualització: 29.08.2018