Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Ensenyaments esportius  > Documentació i criteris de prioritat

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert. Es pot presentar més d'una sol·licitud per accedir a aquests ensenyaments quan es tracti de preinscripcions a crèdits solts i aquests no siguin coincidents.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen els criteris de prioritat específics dels ensenyaments esportius. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 


Documentació identificativa

Totes les persones que es preinscriuen, tant si al·leguen el compliment d'algun criteri de prioritat com si no, han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).

Els alumnes menors d'edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 

Documentació acreditativa dels criteris específics de prioritat

1. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés

- Alumnes que han completat l'ESO: certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; si es tracta d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.

- Alumnes que encara cursen els estudis en el moment de presentar la sol·licitud: certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament.

- Alumnes que volen accedir al grau superior (la qualificació que es té en consideració és la mitjana entre la del títol de tècnic esportiu i la de l'altre requisit acadèmic d'accés al·legat): certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés.

- Alumnes procedents d'estudis estrangers: credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

2. Proximitat del domicili habitual

Si el domicili de la persona sol·licitant es troba a l'àrea d'influència del centre (tot Catalunya): 2 punts.

Document: original i fotocòpia del DNI del sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Si el domicili habitual al·legat no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

3. Prova específica d'accés a l'especialitat esportiva

Si s'ha fet la prova específica d'accés a l'especialitat esportiva corresponent en qualsevol de les convocatòries de la Generalitat de Catalunya, o s'ha obtingut l'acreditació dels requisits esportius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 1 punt

Document: original i fotocòpia del certificat de superació de la prova específica o certificat d'acreditació dels requisits esportius.

Documentació acreditativa de la condició d'esportista d'alt nivell

Cal acreditar la condició amb un dels documents següents: 

  • còpia del BOE on es publica la condició d'esportista d'alt nivell de l'alumne que, en tot cas, ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics,
  • certificat del Consell Català de l'Esport que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment de l'alumne,
  • altra documentació acreditativa que la normativa en la matèria estableix.

Data d'actualització: 04.04.2018