Accés al contingut Accés al menú de la secció

Informació general

Es poden matricular a primer curs de segon cicle d'educació infantil els infants que compleixen els 3 anys l'any 2016 i els més grans als quals correspon cursar aquest nivell en els casos que l'informe d’avaluació psicopedagògica de l’equip d’assessorament psicopedagògic així ho aconsella o bé si han fet una retenció a la llar d'infants.

S'han de matricular al primer curs d'educació primària els nens que compleixen 6 anys l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil; i al primer curs d'educació secundària obligatòria els nens que compleixen 12 anys l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa.

Abans de fer la matricula s'ha de fer la preinscripció. Amb la preinscripció se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Per fer la preinscripció i la matrícula cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació que els acredita, si és el cas
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.


A més dels centres, poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:


Per a consultes relacionades amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona, cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats de l'alumnat.


Admissió als centres integrats amb ensenyaments professionals de música i dansa

Per accedir a centres que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria i ensenyaments de música o de dansa, els alumnes han d'obtenir la valoració positiva de les seves aptituds artístiques en l'especialitat de música o de dansa, segons correspongui, mitjançant la superació d'una prova d'accés específica de l'especialitat.

L’admissió s’efectua d’acord amb el resultat d'aquesta prova (per a música o per dansa). Quan el resultat de la prova és numèric s’ordenen del més alt al més baix. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudiquen primer a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

En els ensenyaments integrats d’educació primària, si es produeix un empat, s’apliquen els criteris generals de prioritat i, si cal, el sorteig previst a la convocatòria; en el cas de l’educació secundària obligatòria, es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d’instrument de la prova d’accés específica i, si encara hi ha empat, s’aplica el sorteig establert a la convocatòria.

Els alumnes que volen accedir a un centre integrat han de presentar la sol·licitud de preinscripció al centre integrat. Per demanar altres centres, en el cas de no ser admesos al centre integrat, i de no voler o no poder continuar els estudis en el centre on estan escolaritzats actualment, han de presentar (durant el mateix període) una segona sol·licitud al centre que demanin en primer lloc.


Data d'actualització: 07.03.2016