Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Animació en circ i tècniques d'actuació teatral

Per accedir al cicle de grau mitjà d'animació en circ o al de grau superior de tècniques d'actuació teatral cal complir els requisits acadèmics que estableix la normativa i superar la prova específica d'accés corresponent; així mateix, a partir de l'any que es compleixen els 17 anys d'edat en el cas del circ o els 19 en el cas del teatre, també s'hi pot accedir sense complir els requisits acadèmics si s'ha superat la prova d'accés.


Calendari

Abans de l'1 de maig de 2016 els centres que imparteixen  aquests ensenyaments han de publicar al tauler d'anuncis i al web el calendari d'actuacions, inclosa, si n'hi ha, la convocatòria de setembre.

Centre que imparteix el cicle de grau mitjà d'animació en circ:

 

Centres que imparteixen el cicle de grau superior de tècniques d'actuació teatral:

Sol·licitud de preinscripció

La sol·licitud de preinscripció i la documentació s'han presentar al centre docent on es volen cursar els ensenyaments, dins el termini que aquest especifica.

En el cas del cicle de grau superior de tècniques d'actuació teatral, els alumnes que en el curs actual fan segon de batxillerat poden presentar sol·licitud de preinscripció encara que no aprovin a la convocatòria ordinària; si aproven el batxillerat a la convocatòria extraordinària i acrediten la qualificació obtinguda, se'ls assignen les places que hagin quedat vacants després d'assignar les dels aprovats anteriorment.

Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés; per desfer les situacions d'empat que es puguin donar, s'ordenen a partir del resultat del sorteig que es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Documentació

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar acompanyada dels documents següents:

  1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant; si es tracta de persones estrangeres comunitàries, el document d'identitat del país d'origen.
  2. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se'n disposa.


Les persones més grans de 28 anys han d'acreditar que tenen la targeta sanitària o una assegurança equivalent a la cobertura de l'assegurança escolar.

Els menors d'edat també han de presentar els documents següents:

  1. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet); si la persona sol·licitant és estrangera, cal presentar la targeta de residència on consta el NIE o el passaport (els estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen).

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari publicat pels centres. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés; els sol·licitants amb titulacions estrangeres han d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació.

Si després del procés ordinari de matrícula queden places vacants el centre oferirà aquestes places (seguint l'ordre de la llista d'espera) als participants al procés de preinscripció que no n'hagin obtingut; si després encara queden vacants, el centre pot establir, d'acord amb la convocatòria extraordinària de la prova d'accés específica, un termini extraordinari de preinscripció i matrícula (l'assignació de places es farà seguint els mateixos criteris que en la preinscripció ordinària).


Data d'actualització: 10.05.2016