Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Batxillerat  > Matrícula

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari (en cas contrari, es considera que es  renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades).

Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés.

  • Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació que ho acredita es matriculen condicionalment. La matrícula s'anul·la si abans de l'inici del curs no presenten la documentació pendent.
  • Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.
  • Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Si en formalitzar la matrícula, el o la sol·licitant no al·lega el mateix domicili que el de la sol·licitud de preinscripció, amb el qual hauria obtingut una puntuació inferior, el centre ha d'informar d'aquest fet a la comissió de garanties d'admissió corresponent perquè pugui investigar si hi ha hagut o no frau en el procés de preinscripció.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d'Ensenyament comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Els alumnes de primer de batxillerat (excepte els d’arts) que participen en el procés de preinscripció, tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l'avaluació de setembre han de confirmar al centre assignat la seva voluntat de mantenir la plaça en les dates previstes al calendari.

Un cop feta l'avaluació de setembre, si reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer dins el termini previst al calendari o perden la plaça assignada.

Si, després del procés ordinari de matrícula, queden places vacants, el centre les ofereix seguint l'ordre de la llista d'espera als alumnes que no s'han pogut admentre inicialment, fins al 25 de setembre de 2018. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.Data d'actualització: 04.04.2018