Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Arts plàstiques i disseny (grau superior)  > Informació general i requisits d'accés

Informació general i requisits d'accés

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen cursar un cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny de grau superior.

Per preinscriure's cal:

  • conèixer el calendari,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat i reunir la documentació que els acredita, si és el cas, 
  • consultar els codis dels cicles,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció (provisionals i definitius)
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.


També poden informar del procés de la preinscripció i la matrícula els serveis territorials. Per a qualsevol consulta relacionada amb la preinscripció a la ciutat de Barcelona cal adreçar-se al Consorci d'Educació de Barcelona (plaça d'Urquinaona, 6).


Requisits d'accés

Per accedir als cicles de grau superior d'arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics), una titulació superior o haver superat el curs específic d'accés, i superar la prova específica d'accés (o estar-ne exempt).

Així mateix, s'hi pot accedir sense reunir els requisits acadèmics, si s'ha superat la prova d'accés (o se n'està exempt).

Tenen accés directe a aquests cicles i no han de fer la prova específica d'accés les persones que poden acreditar que es troben en una de les situacions següents:

a) Tenir el títol de batxiller de la modalitat d'arts o l'artístic experimental (o batxillerat d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts).

b) Tenir el títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny.

c) Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics en alguna de les especialitats dels plans d'estudis regulats pel Decret 2127/1963, de 24 de juliol; el Reial decret 799/1984, de 28 de març, i el Reial decret 942/1986, de 9 de maig.

d) Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés. Les equivalències són les següents:

Famílies d'arts plàstiques i dissenyFamílies de formació professional

Arts aplicades al llibre — Arts gràfiques
Arts aplicades a la indumentària — Tèxtil, confecció i pell / Imatge personal
Art floral — Activitats agràries
Ceràmica artística — Vidre i ceràmica
Disseny d’interiors — Edificació i obra civil
Disseny gràfic — Arts gràfiques / Comunicació, imatge i so
Disseny industrial — Fabricació mecànica / Fusta i moble
Tèxtils artístics — Tèxtil, confecció i pell

e) Tenir el títol superior de disseny, de conservació i restauració de béns culturals o títol declarat equivalent, o certificat de superació de la prova d'accés.

f) Tenir el títol d'enginyeria tècnica en disseny industrial, d'arquitecte o de llicenciat en belles arts o títol declarat equivalent o certificat de superació de la prova d'accés.

g) Tenir una resolució d'exempció de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (la qualificació a afectes de baremació és un 5).


Data d'actualització: 04.04.2018