Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Preinscripció  > Accés als estudis  > Educació d'adults  > Documentació i criteris de prioritat

Documentació i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert.

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat; el compliment d'aquest criteri s'ha d'acreditar amb la documentació corresponent (el barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic del número de desempat.

Totes les persones que es preinscriuen han de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen).

Segons les circumstàncies de cada sol·licitant, també cal presentar:

 • Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d'estar afiliats, el certificat del familiar titular de l'empresa i la declaració dels tutors legals).
 • Persones en procés d'obtenció d'un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.
 • Esportistes d'alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l'Esport.
 • Persones que cursen o han cursat un PQPI (Programa de qualificació professional inicial) o un PFI (Programa de formació i inserció): certificació que l'han cursat o l'estan cursant.
 • Persones que participen al programa "Joves per l'ocupació": document acreditatiu expedit per l'entitat on han desenvolupat el programa.
 • Persones menors d’edat
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d'acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

 


Criteris de prioritat

Té preferència per cursar aquests ensenyaments:

 1. Qui visqui o treballi en el mateix municipi on està situat el centre o l'aula.
 2. Qui visqui o treballi en un municipi proper al municipi del centre o aula, on no hi hagi oferta pública de formació d'adults dels ensenyaments que se sol·liciten.
 3. Qui cursi o hagi cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o un programa de formació i inserció.
 4. Qui participi en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

Data d'actualització: 04.04.2018