Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Homologació  > Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

 

Quina documentació cal presentar per obtenir el càlcul de la qualificació mitjana?

En el cas dels estudis equivalents al títol de graduat en educació secundària obligatòria, cal presentar les qualificacions dels quatre darrers cursos fets.

 


On s'ha de presentar la documentació?

Al registre dels Serveis Territorials que us corresponen segons el lloc on residiu (consulteu el mapa dels Serveis Territorials).

 


Puc presentar la sol·licitud d’homologació si no disposo de tots els documents?

No, heu de presentar tots els documents acadèmics requerits. De forma excepcional, si els estudis es cursen actualment, podeu acreditar la part cursada.

 


Quins documents han d’estar legalitzats per homologar estudis de formació professional?

Tots els documents acadèmics han d’estar legalitzats (excepte els certificats d’empresa i els de vida laboral).

Els certificats que acrediten que s’ha cursat determinat pla d’estudis han d’estar legalitzats però no els programes descriptius de les assignatures cursades.

 


S’han de traduir els documents que es presenten?

Els documents escrits en llengües diferents del català o el castellà s’han de presentar acompanyats de la corresponent traducció oficial a una d'aquestes dues llengües.

 


Què he de fer per accedir a la Universitat?

Els estudiants de sistemes educatius estrangers amb estudis homologables al títol de batxiller espanyol s’han d’adreçar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) www.uned.es

 


Com es poden completar els estudis si s’han convalidat mòduls de formació professional

Consulteu els requisits acadèmics que cal complir per accedir als estudis de formació professional.

 


Què cal fer per estudiar batxillerat o un grau mitjà a Catalunya?

Cal obtenir l’homologació dels estudis que equivalen a l’educació secundària obligatòria.

Com accedir al batxillerat, a la formació professional o als ensenyaments artístics.

 


Quins estudis he de tenir homologats per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà o al batxillerat?

Estudis equivalents al títol de graduat en educació secundària obligatòria.

 


He de legalitzar el diploma de batxillerat internacional?

Sí, perquè aquest batxillerat pertany a un sistema educatiu supranacional; s’ha de legalitzar per mitjà de la postil·la de la Haia de les autoritats suïsses.

 


Puc sol·licitar el càlcul de la qualificació mitjana de l’homologació d’estudis de formació professional o de règim especial?

No, perquè la normativa no ho preveu.

 


Cal sol·licitar l’homologació d’estudis de nivell inferior al graduat en educació secundària obligatòria (ESO)?

No, en tot cas es pot reconèixer l’equivalència a 2n o 3r d’ESO.

 


Si no resideixo a Catalunya, puc autoritzar algú per tramitar l’homologació o la convalidació en nom meu?

Podeu autoritzar un o una representant que resideixi a Catalunya.

 


Si no resideixo a Catalunya, puc sol·licitar l’homologació ?

No la podeu sol·licitar a Catalunya però sí que la podeu sol·licitar a l’ambaixada o el consolat espanyol del lloc on residiu.

 


Es pot demanar la devolució de la taxa abonada?

Només es pot demanar si heu sol·licitat una homologació exempta de pagament, si heu duplicat el pagament o si heu fet el pagament d’una sol·licitud de convalidació no presentada (expedient no iniciat).

 


Què s’ha de fer per exercir una professió a l’estat espanyol? Cal homologar el títol?

Els ciutadans de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, si compleixen els requisits establerts a les Directives europees 2005/36/CE i 2006/100/CE que regulen aquest procediment, poden obtenir el reconeixement professional per poder exercir determinades professions. Les persones que obtenen aquest reconeixement no han de fer cap tràmit d’homologació.

 


He perdut la credencial d’homologació. Què puc fer?

Sol·licitar-ne un duplicat.

 


Cal sol·licitar l’homologació d’estudis per matricular-se en una escola d’adults?

No, perquè per accedir a aquests ensenyaments cal fer una prova de nivell.

 


Què cal fer si durant la tramitació es canvia de domicili?

Cal notificar-ho mitjançant un escrit que s'ha de presentar al registre del Departament d'Ensenyament o dels Serveis Territorials que us corresponen segons el lloc on residiu (consulteu el mapa dels Serveis Territorials).