Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Educació primària (6-12 anys)

Educació primària

 • Ensenyament: Educació primària (6-12 anys)
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Sistema: LOE
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Educació primària
Codi: EPRILOE

L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. Amb caràcter general, s'inicia l'any natural que es compleixen 6 anys i es cursa fins als 12 anys.
 
La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.
 
Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l'assoliment de les competències s'organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l'ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius. 
El currículum s'organitza en àmbits que agrupen, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, les àrees de coneixement. Els alumnes han de cursar en cadascun dels cursos de l'etapa les àrees de coneixement següents:
 
a) Àmbit lingüístic
 • Àrea de llengua catalana i literatura
 • Àrea de llengua castellana i literatura
 • Àrea de l'aranès (a l'Aran)
 • Àrea de primera llengua estrangera
b) Àmbit matemàtic
 • Àrea de matemàtiques
c) Àmbit de coneixement del medi
 • Àrea de coneixement del medi natural
 • Àrea de coneixement del medi social i cultural
d) Àmbit artístic
 • Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa
e) Àmbit d'educació física
 • Àrea d'educació física
f) Àmbit d'educació en valors
 • Àrea d'educació en valors socials i cívics o àrea de religió (en funció de l'elecció dels pares o tutors legals)

Es pot matricular al primer curs d'educació primària els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any natural en què inicien el curs i els que tenen una altra edat i procedeixen del darrer curs d'educació infantil.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció; és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Tr�mits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.
 
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.
 
 

Un cop acabada l'educació primària, els alumnes han de continuar els estudis d'educació secundària obligatòria (ESO).

Normativa


Enllaços relacionats