Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Idiomes a les EOI  > Estudis  > Italià

Italià

 • Ensenyament: Idiomes a les EOI
 • Titulació: Certificacions oficials de les EOI
 • Sistema: LOE
 • Idioma: Italià
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Certificat de nivell bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 o C1
Codi: IDIL ITAL

Els currículums dels estudis d'italià segueixen les recomanacions del Consell d'Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Aquests estudis s'estructuren en sis cursos d'una durada mínima de 130 hores:

 • primer i segon curs, nivell bàsic A2
 • tercer curs, nivell intermedi B1
 • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2
 • curs de nivell C1.

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1, intermedi B2 i C1 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Consulteu les mostres de les proves.

Nivell bàsic A2

L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Nivell intermedi B1

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi B1 té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament (tant de forma parlada com escrita), i també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori de lèxic comú no gaire idiomàtic, que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es tingui un interès personal.

Nivell intermedi B2

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi B2 té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli (encara que no gaire idiomàtic) i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Nivell C1

L'ensenyament d'idiomes en el nivell C1 té com a finalitat capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndards de la llengua, amb un repertori d'estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tan abstractes com concrets encara que l'alumne no hi estigui familiaritzat.

 

Currículum per nivells

Nivells bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i C1

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis. També s'hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s'estudia a l'educació secundària.

Tr?mits

Per matricular-se per primera vegada en una escola oficial d'idiomes o per canviar d'escola durant un període no lectiu, cal tramitar durant el període establert la preinscripció telemàtica o presencial a l'escola oficial d’idiomes on es vol estudiar.

Les sol·licituds rebudes es numeren correlativament; el número assignat és vàlid per al sorteig per fer el test de nivell quan escaigui i per al sorteig d'adjudicació de places.

Consulteu l'import de la matrícula (taxes) i d'altres serveis docents (preus públics) per als centres dependents del Departament d'Ensenyament, on també s'informa dels supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Un cop finalitzats aquests estudis, es poden fer diferents cursos per millorar habilitats concretes.

Normativa

 • Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, per la qual s'organitzen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'italià (DOGC núm. 7131, de 31.5.2016)
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)


Guies informatives


Enllaços relacionats