Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Idiomes a les EOI  > Estudis  > Espanyol per a estrangers

Espanyol per a estrangers

 • Ensenyament: Idiomes a les EOI
 • Titulació: Certificacions oficials de les EOI
 • Sistema: LOE
 • Idioma: Espanyol per a estrangers
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Certificat de nivell bàsic A2, intermedi B1 o intermedi B2
Codi: IDIL ESPA

Els currículums dels estudis d'espanyol per a estrangers segueixen les recomanacions del Consell d'Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Aquests estudis s'estructuren en cinc cursos d'una durada mínima de 130 hores:

 • primer i segon curs, nivell bàsic A2
 • tercer curs, nivell intermedi B1
 • quart i cinquè curs, nivell intermedi B2.

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic A2. Els certificats de nivell intermedi B1 i intermedi B2 de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Consulteu les mostres de les proves.

Nivell bàsic A2

L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Nivell intermedi B1

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi B1 té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament (tant de forma parlada com escrita), i també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori de lèxic comú no gaire idiomàtic, que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es tingui un interès personal.

Nivell intermedi B2

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi B2 té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptualment i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli (encara que no gaire idiomàtic) i que tractin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Currículum per nivells

Nivells bàsic A2, intermedi B1 i intermedi B2

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis. També s'hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s'estudia a l'educació secundària.

Tr?mits

Per matricular-se per primera vegada en una escola oficial d'idiomes o per canviar d'escola durant un període no lectiu, cal tramitar durant el període establert la preinscripció telemàtica o presencial a l'escola oficial d’idiomes on es vol estudiar.

Les sol·licituds rebudes es numeren correlativament; el número assignat és vàlid per al sorteig per fer el test de nivell quan escaigui i per al sorteig d'adjudicació de places.

Consulteu l'import de la matrícula (taxes) i d'altres serveis docents (preus públics) per als centres dependents del Departament d'Ensenyament, on també s'informa dels supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Un cop finalitzats aquests estudis, es poden fer diferents cursos per millorar habilitats concretes.