Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Idiomes a les EOI  > Estudis  > Coreà

Coreà

 • Ensenyament: Idiomes a les EOI
 • Titulació: Certificacions oficials de les EOI
 • Sistema: LOE
 • Idioma: Coreà
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Certificat de nivell bàsic o intermedi
Codi: IDIL CORE

Els estudis de coreà s'estructuren en tres cursos d'una durada mínima de 130 hores:

 • primer i segon curs, nivell bàsic (nivell A2+ del Marc europeu comú de referència, d’ara endavant MECR);
 • tercer curs, nivell intermedi (nivell B1 del MECR).

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat cal aconseguir els objectius següents:

 • adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit;
 • desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal, i
 • desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Quan s'assoleixen els objectius finals del segon curs s'obté el certificat del nivell bàsic (nivell A2+  del MECR). Els certificats de nivell intermedi i avançat de les EOI només es poden obtenir si se superen les proves corresponents.

Nivell bàsic
 
L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptivament i productivament, tant en la forma parlada com escrita, com també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.

Nivell intermedi

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per usar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament (tant de forma parlada com escrita), i també per mitjançar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori de lèxic comú no gaire idiomàtic, que tractin sobre temes generals, quotidians i en els quals es tingui un interès personal.

Currículum per nivells

Nivells bàsic i intermedi

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les EOI cal tenir com a mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis. També s'hi pot accedir amb 14 anys per estudiar un idioma diferent del que s'estudia a l'educació secundària.

Tr?mits

Per matricular-se per primera vegada en una escola oficial d'idiomes o per canviar d'escola durant un període no lectiu, cal tramitar durant el període establert la preinscripció telemàtica o presencial a l'escola oficial d’idiomes on es vol estudiar.

Les sol·licituds rebudes es numeren correlativament; el número assignat és vàlid per al sorteig per fer el test de nivell quan escaigui i per al sorteig d'adjudicació de places.

Consulteu l'import de la matrícula (taxes) i d'altres serveis docents (preus públics) per als centres dependents del Departament d'Ensenyament, on també s'informa dels supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Un cop finalitzats aquests estudis, es poden fer diferents cursos per millorar habilitats concretes.

Normativa

 • Decret 224/2016, de 15 de març, de modificació de l'article 10.2 del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 7081, de 15.3.2016)
 • Decret 186/2015, de 25 d'agost, de modificació del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, per incloure l'idioma coreà (DOGC núm. 186, de 25.8.2015)
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)


Guies informatives


Enllaços relacionats