Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Mesures flexibilitzadores  > Servei de reconeixement acadèmic

Servei de reconeixement acadèmic


El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.

Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, s'anotarà "convalidat" en l'expedient acadèmic.

Destinataris

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

On es pot fer

Els centres educatius que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges també ofereixen el servei d'assessorament.

Podeu consultar els centres educatius que l'ofereixen i de quins cicles formatius fan el servei de reconeixement.

Per localitzar els centres, com a "Mesura flexibilitzadora", cal triar "Servei d'assessorament i reconeixement acadèmic" i com a submesura, cal triar "Serveis de reconeixement acadèmic".

 • Centres educatius  

  Per localitzar els centres, com a "Mesura flexibilitzadora" cal triar "Formació professional en alternança" i com a submesura cal triar "Formació professional en alternança dual".

Cada centre estableix el termini de sol·licitud del servei de reconeixement i el fa públic al seu web, juntament amb les places que ofereix per a cada cicle formatiu. Com a mínim, durant els mesos d'octubre i febrer els centres obren un termini de sol·licitud. Si després d'aquest període queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei.

Només es pot fer una sol·licitud per persona.

L'oferta del servei de reconeixement es fa per cicles formatius.

Import del servei

Els imports en els centres dependents del Departament d'Ensenyament són els següents: 

 • un crèdit de títol LOGSE: 40 euros
 • una unitat formativa de títol LOE: 18 euros


Els centres d'altres titularitats han d'establir el seu preu i fer-lo públic.

Criteris d'admissió

En els centres del Departament d'Ensenyament les sol·licituds s'ordenen d'acord amb els criteris següents:

 • de més a menys edat
 • de més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

Els centres que no són del Departament d'Ensenyament estableixen els seus criteris d'admissió propis.

Publicació de les llistes per persones admeses

Cada centre publica les llistes de les de persones admeses al servei i de les places de reserva.

La publicació es pot fer fins a 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després finalitzar el termini de sol·licitud.

Cada centre ha d'informar dels tràmits que cal fer a partir del moment que la persona hagi estat admesa i la documentació que cal que aporti.

Normativa

 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost,  
  d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d'agost,  
  de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)

Data d'actualització: 05.11.2013