Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau superior  > Química

Química

 

Química Ambiental

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Família professional: Química
 • Entorn: Experimental i matemàtic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Química Ambiental
Codi: CFPS 1555

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i gestionar les mesures de protecció ambiental, inspeccionar i controlar les instal·lacions per a la prevenció i conservació del medi ambient, analitzar les mostres d'afluents i efluents i proposar i establir les mesures correctores necessàries.

La durada és de 1.400 hores (960 en un centre educatiu i 440 en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.
 

 • Organització i Gestió de la Protecció Ambiental (90 hores)
 • Control d'Emissions a l'Atmosfera (120 hores)
 • Control de Residus (90 hores)
 • Tècniques d'Anàlisi Fisicoquímiques, Químiques i Microbiològiques d'Aigües (210 hores)
 • Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (90 hores)
 • Seguretat Química i Higiene Industrial (90 hores)
 • Relacions en l'Àmbit de Treball  (90 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (440 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3 'Crèdits'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció (per crèdit): 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en depuració d'aigües,
 • tècnic o tècnica en tractament de residus,
 • tècnic o tècnica en control atmosfèric i
 • tècnic o tècnica en auditories i avaluació d'impactes.