Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau superior  > Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

 

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Informàtica i comunicacions
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat
Codi: CFPS ICA1

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Implantació de Sistemes Operatius (198 hores)
 • Gestió de Bases de Dades (132 hores)
 • Programació Bàsica (132 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (99 hores)
 • Fonaments de Maquinari (66 hores)
 • Administració de Sistemes Operatius (99 hores)
 • Planificació i Administració de Xarxes (132 hores)
 • Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)
 • Implantació d’Aplicacions Web (66 hores)
 • Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades (99 hores)
 • Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)
 • Ciberseguretat i Hacking Ètic (99 hores)
 • Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis (132 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

 

    

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

­    tècnic o tècnica en administració de sistemes,

­    responsable d’informàtica,

­    tècnic o tècnica en serveis d’Internet,

­    tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,

­    personal de suport tècnic,

­    tècnic o tècnica en teleassistència,

­    tècnic o tècnica en administració de bases de dades,

­    tècnic o tècnica en xarxes,

­    supervisor o supervisora de sistemes,

­    tècnic o tècnica en serveis de comunicacions,

­    tècnic o tècnica en entorns web.