Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau superior  > Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

 

Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional Bioinformàtica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Informàtica i comunicacions
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web, perfil professional Bioinformàtica
Codi: CFPS ICC1

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

D'altra banda, aquest cicle formatiu orientat a la bioinformàtica permet formar un professional capaç d'assistir els investigadors en la consulta i extracció d'informació de les bases de dades mèdiques, biològiques i químiques. Es donaran les bases perquè l'alumnat pugui consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades mèdiques, utilitzar les eines i aplicacions informàtiques relacionades amb les ciències òmiques i les eines informàtiques relacionades amb el disseny de nous fàrmacs.

La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes Informàtics (165 hores)
 • Bases de Dades (198 hores)
 • Programació (264 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (99 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (66 hores)
 • Desenvolupament Web en Entorn Client (99 hores)
 • Desenvolupament Web en Entorn Servidor (132 hores)
 • Desplegament d'Aplicacions Web (66 hores)
 • Disseny d'Interfícies Web (99 hores)
 • Bioinformàtica (264 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Web (66 hores)

Más información del currículo en el anexo I 'Módulos profesionales'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ­programador web
 • programador multimèdia
 • desenvolupador d'aplicacions en entorns web
 • personal tècnic en la consulta, modificació i gestió de dades bioinformàtiques