Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau mitjà  > Seguretat i medi ambient

Seguretat i medi ambient

 

Educació i Control Ambiental

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Seguretat i medi ambient
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Educació i Control Ambiental
Codi: CFPS SMA0

Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d'acord amb la normativa d'aplicació.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Estructura i Dinàmica del Medi Ambient (99 hores)
 • Medi Natural (165 hores)
 • Activitats Humanes i Problemàtica Ambiental (99 hores)
 • Mètodes i Productes Cartogràfics (99 hores)
 • Desenvolupament en el Medi (99 hores)
 • Tècniques d'Educació Ambiental (132 hores)
 • Programes d'Educació Ambiental (165 hores)
 • Gestió Ambiental (165 hores)
 • Activitats d'Ús Públic (132 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte d'Educació i Control Ambiental (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

 

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • educador o educadora ambiental;
 • informador o informadora ambiental; 
 • monitor o monitora d'educació ambiental;
 • guia ambiental;
 • programador o programadora d'activitats ambientals;
 • monitor o monitora de campanyes ambientals;
 • guia i intèrpret del patrimoni natural;
 • professional del servei de medi ambient;
 • tècnic o tècnica en control d'espais naturals;
 • monitor o monitora de la natura;
 • agent mediambiental o similar;
 • monitor o monitora d'equipaments ambientals.