Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau mitjà  > Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

 

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Informàtica i comunicacions
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil professional Ciberseguretat
Codi: CFPS ICA1

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

D’altra banda, aquest cicle formatiu, orientat a la ciberseguretat, permet formar un professional per ser capaç d’analitzar la seguretat i proposar solucions als ciberatacs detectats, reconeixent-ne l'origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Implantació de Sistemes Operatius (198 hores)
 • Gestió de Bases de Dades (132 hores)
 • Programació Bàsica (132 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (99 hores)
 • Fonaments de Maquinari (66 hores)
 • Administració de Sistemes Operatius (99 hores)
 • Planificació i Administració de Xarxes (132 hores)
 • Serveis de Xarxa i Internet (99 hores)
 • Implantació d’Aplicacions Web (66 hores)
 • Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades (99 hores)
 • Seguretat i Alta Disponibilitat (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)
 • Ciberseguretat i Hacking Ètic (99 hores)
 • Seguretat en Sistemes, Xarxes i Serveis (132 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

 

    

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

­    tècnic o tècnica en administració de sistemes,

­    responsable d’informàtica,

­    tècnic o tècnica en serveis d’Internet,

­    tècnic o tècnica en serveis de missatgeria electrònica,

­    personal de suport tècnic,

­    tècnic o tècnica en teleassistència,

­    tècnic o tècnica en administració de bases de dades,

­    tècnic o tècnica en xarxes,

­    supervisor o supervisora de sistemes,

­    tècnic o tècnica en serveis de comunicacions,

­    tècnic o tècnica en entorns web.