Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau mitjà  > Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

 

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Informàtica i comunicacions
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, perfil professional Videojocs i Oci Digital
Codi: CFPS ICB2

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 lectives en un centre educatiu i 317 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes Informàtics (167 hores)
 • Bases de Dades (138 hores)
 • Programació (230 hores)
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d'Informació (91 hores)
 • Entorns de Desenvolupament (60 hores)
 • Accés a Dades (80 hores)
 • Desenvolupament d'Interfícies (94 hores)
 • Programació Multimèdia i Dispositius Mòbils (99 hores)
 • Programació de Serveis i Processos (87 hores)
 • Sistemes de Gestió Empresarial (55 hores)
 • Game Design (31 hores)
 • Disseny 2D i 3D (99 hores)
 • Programació de Videojocs 2D i 3D (188 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • tècnic o tècnica en desenvolupament d'aplicacions informàtiques de propòsit general i en l'àmbit de l'entreteniment i de la informàtica mòbil