Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau mitjà  > Hoteleria i turisme

Hoteleria i turisme

 

Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Hoteleria i turisme
 • Entorn: Econòmic i empresarial
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Codi: CFPS HTA0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar viatges combinats i esdeveniments, vendre serveis turístics mitjançant agències de viatges i altres distribuïdors i proposar accions de màrqueting.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Agències de viatges (LOGSE).

 • Protocol i Relacions Públiques (132 hores)
 • Màrqueting Turístic (132 hores)
 • Destinacions Turístiques (165 hores)
 • Gestió de Productes Turístics (99 hores)
 • Venda de Serveis Turístics (198 hores)
 • Direcció d'Entitats d'Intermediació Turística (165 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Segona Llengua Estrangera (132 hores)
 • Projecte d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Estructura del Mercat Turístic (99 hores)
 • Recursos Turístics (165 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'oficina o de departament d'una agència de viatges,
 • agent de viatges,
 • consultor o consultora de viatges,
 • organitzador o organitzadora d'esdeveniments,
 • venedor o venedora de serveis de viatge i viatges programats i 
 • promotor o promotora comercial de viatges i serveis turístics.