Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau mitjà  > Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

 

Construcció

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Edificació i obra civil
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en construcció
Codi: CFPM EO20

Aquests estudis capaciten per executar obres de paleta i de formigó, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient, organitzant-ne, controlant-ne i valorant-ne els treballs.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Obres de formigó i Obres de la construcció.

 • Obres de Construcció (99 hores)
 • Interpretació de Plànols de Construcció (99 hores)
 • Fàbriques (330 hores)
 • Revestiments (99 hores)
 • Encofrats (132 hores)
 • Formigó Armat (99 hores)
 • Organització de Treballs de Construcció (66 hores)
 • Cobertes (132 hores)
 • Obres d'Urbanització (66 hores)
 • Paviments, Enrajolats i Aplacats (132 hores)
 • Impermeabilitzacions i Aïllaments (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'equip;
 • paleta;
 • paredador o paredadora;
 • oficial o oficiala de mires;
 • col·locador de paviments o col·locadora de paviments;
 • constructor de pous en xarxes de sanejament;
 • encofrador o encofradora;
 • ferrallista;
 • constructor de teulades;
 • pissarrer o pissarrera;
 • aplicador o aplicadora de revestiments;
 • enrajolador o enrajoladora;
 • instal·lador o instal·ladora de sistemes d'impermeabilització en edificis i obra civil;
 • impermeabilitzador o impermeabilitzadora de terrasses.

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.