Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Transport i manteniment de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

 

Manteniment d'Aviònica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 • Entorn: Transport
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Manteniment d'Aviònica
Codi: CFPS 0553

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer el manteniment d’aeronaus d’ala fixa i ala rotatòria, i dels seus sistemes, equips i components en l’àrea d’aviònica (sistemes elèctrics, de navegació, comunicacions, vol automàtic, computadores i indicació). També capaciten per treballar en hangar, línia i taller.

La durada és de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes Elèctrics de l'Aeronau i Components Associats (170 hores)
 • Sistemes d'Instrumentació, de Registre de Dades de Vol i de Manteniment Centralitzat de l'Aeronau i els seus Components (170 hores)
 • Planta de Potència i Sistemes Mecànics de les Aeronaus (140 hores)
 • Sistemes de Comunicació i de Navegació de l'Aeronau i Components Associats (170 hores)
 • Sistemes de Vol Automàtic: Pilot Automàtic, Gestió de Vol i Entorn de Vol (180 hores)
 • Computadors d'Aaeronaus, Teoria d'Operació i Manteniment (180 hores)
 • Legislació i Organització del Manteniment (90 hores)
 • Tècniques Electromecàniques Bàsiques per al Manteniment (90 hores)
 • Seguretat en el Manteniment d'Aeronaus (60 hores)
 • Constitució i Navegació de les Aeronaus (60 hores)
 • Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (410 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3 'Crèdits'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció (per crèdit): 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en aviònica de línia, hangar i taller, i
 • inspector o inspectora d'assajos no destructius.