Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Serveis socioculturals i a la comunitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Animació Sociocultural i Turística

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Entorn: Humanístic i social
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Animació Sociocultural i Turística
Codi: CFPS SCA0

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació sociocultural (LOGSE).

 • Context de l'Animació Sociocultural (132 hores)
 • Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
 • Animació Turística (132 hores)
 • Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)
 • Dinamització Grupal (132 hores)
 • Animació i Gestió Cultural (198 hores)
 • Desenvolupament Comunitari (132 hores)
 • Informació Juvenil (99 hores)
 • Intervenció Socioeducativa amb Joves (99 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Animació Sociocultural i Turística (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, a l'apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • coordinador o coordinadora i director o directora d'activitats del lleure infantil i juvenil;
 • coordinador o coordinadora i director o directora de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i d'escoles de natura;
 • animador o animadora sociocultural;
 • dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitària;
 • assessor o assessora del sector associatiu;
 • tècnic comunitari o tècnica comunitària;
 • tècnic o tècnica de serveis culturals;
 • tècnic o tècnica en informació juvenil;
 • animador o animadora d'hotels; de vetllades i espectacles, o d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics;
 • cap de departament d'animació turística.

La formació establerta en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en el diploma de director/coordinador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.