Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Serveis socioculturals i a la comunitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Animació Sociocultural i Turística

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Entorn: Humanístic i social
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Animació Sociocultural i Turística
Codi: CFPS SCA0

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació sociocultural (LOGSE).

 • Context de l'Animació Sociocultural (132 hores)
 • Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
 • Animació Turística (132 hores)
 • Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)
 • Dinamització Grupal (132 hores)
 • Animació i Gestió Cultural (198 hores)
 • Desenvolupament Comunitari (132 hores)
 • Informació Juvenil (99 hores)
 • Intervenció Socioeducativa amb Joves (99 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Animació Sociocultural i Turística (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, a l'apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • coordinador o coordinadora i director o directora d'activitats del lleure infantil i juvenil;
 • coordinador o coordinadora i director o directora de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d'aules de cases de joventut i d'escoles de natura;
 • animador o animadora sociocultural;
 • dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitària;
 • assessor o assessora del sector associatiu;
 • tècnic comunitari o tècnica comunitària;
 • tècnic o tècnica de serveis culturals;
 • tècnic o tècnica en informació juvenil;
 • animador o animadora d'hotels; de vetllades i espectacles, o d'activitats recreatives a l'aire lliure en complexos turístics;
 • cap de departament d'animació turística.

La formació establerta en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en el diploma de director/coordinador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.