Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Seguretat i medi ambient

Seguretat i medi ambient

 

Educació i Control Ambiental

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Seguretat i medi ambient
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Educació i Control Ambiental
Codi: CFPS SMA0

Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d'acord amb la normativa d'aplicació.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Estructura i dinàmica del medi ambient (99 hores)
 • Medi natural (165 hores)
 • Activitats humanes i problemàtica ambiental (99 hores)
 • Gestió ambiental (165 hores)
 • Mètodes i productes cartogràfics (99 hores) 
 • Tècniques d'educació ambiental (132 hores)
 • Programes d'educació ambiental (165 hores)
 • Activitats d'ús públic (132 hores)
 • Desenvolupament en el medi (99 hores)
 • Habilitats socials (132 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Projecte d'educació i control ambiental (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

 

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • educador o educadora ambiental;
 • informador o informadora ambiental; 
 • monitor o monitora d'educació ambiental;
 • guia ambiental;
 • programador o programadora d'activitats ambientals;
 • monitor o monitora de campanyes ambientals;
 • guia i intèrpret del patrimoni natural;
 • professional del servei de medi ambient;
 • tècnic o tècnica en control d'espais naturals;
 • monitor o monitora de la natura;
 • agent mediambiental o similar;
 • monitor o monitora d'equipaments ambientals.