Accés al contingut Accés al menú de la secció

Sanitat

 

Documentació i Administració Sanitàries

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Sanitat
 • Entorn: Sanitari
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Documentació i Administració Sanitàries
Codi: CFPS SAD0

Tècnic o tècnica superior en documentació i administració sanitàries

    

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Documentació sanitària (LOGSE).

 • Gestió de Pacients (99 hores)
 • Terminologia Clínica i Patologia (132 hores)
 • Extracció de Diagnòstics i Procediments (198 hores)
 • Arxius i Documentació Sanitaris (132 hores)
 • Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris (132 hores)
 • Ofimàtica i Processament de la Informació (132 hores)
 • Codificació Sanitària (165 hores)
 • Atenció Psicosocial al Pacient-Usuari (66 hores)
 • Validació i Explotació de Dades (165 hores)
 • Gestió Administrativa Sanitària (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès (99)
 • Projecte de Documentació i Administració Sanitàries (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en documentació sanitària;
 • responsable tècnic de codificació de documentació sanitària;
 • responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques;
 • responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
 • responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;
 • responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
 • responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics;
 • responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;
 • assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica;
 • secretari o secretària de serveis sanitaris.