Accés al contingut Accés al menú de la secció

Sanitat

 

Documentació i Administració Sanitàries

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Sanitat
 • Entorn: Sanitari
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Documentació i Administració Sanitàries
Codi: CFPS SAD0

Tècnic o tècnica superior en documentació i administració sanitàries

    

Aquests estudis capaciten per definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d'atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Documentació sanitària (LOGSE).

 • Gestió de Pacients (99 hores)
 • Terminologia Clínica i Patologia (132 hores)
 • Extracció de Diagnòstics i Procediments (198 hores)
 • Arxius i Documentació Sanitaris (132 hores)
 • Sistemes d'Informació i Classificació Sanitaris (132 hores)
 • Ofimàtica i Processament de la Informació (132 hores)
 • Codificació Sanitària (165 hores)
 • Atenció Psicosocial al Pacient-Usuari (66 hores)
 • Validació i Explotació de Dades (165 hores)
 • Gestió Administrativa Sanitària (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès (99)
 • Projecte de Documentació i Administració Sanitàries (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en documentació sanitària;
 • responsable tècnic de codificació de documentació sanitària;
 • responsable tècnic d'arxius d'històries clíniques;
 • responsable tècnic de tractament i disseny documental sanitari;
 • responsable tècnic de sistemes d'informació assistencial sanitària;
 • responsable tècnic d'avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària;
 • responsable tècnic de gestió de processos administratius-clínics;
 • responsable d'administració d'unitats, departament o centres sanitaris;
 • assistent o assistenta d'equips de recerca biomèdica;
 • secretari o secretària de serveis sanitaris.