Accés al contingut Accés al menú de la secció

Sanitat

 

Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Sanitat
 • Entorn: Sanitari
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Codi: CFPS SAI0

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.

La durada és de 2.000 hores (1584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Imatge per al diagnòstic (LOGSE).

 • Atenció al Pacient (132 hores)
 • Anatomia per la Imatge (198 hores)
 • Protecció Radiològica (132 hores)
 • Tècniques de Radiologia Simple (99 hores)
 • Tècniques de Radiologia Especial (99 hores)
 • Tècniques de Tomografia Computada i Ecografia (99 hores)
 • Tècniques d'Imatge per Ressonància Magnètica (99 hores)
 • Tècniques d'Imatge en Medicina Nuclear (66 hores)
 • Tècniques de Radiofarmàcia (66 hores)
 • Fonaments Físics i Equips (198 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores) 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (581 hores)

Més informació del currículum a l'annex

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic;
 • tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic;
 • tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear;
 • personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica;
 • personal tècnic en protecció radiològica;
 • personal tècnic en radiologia d'investigació i experimentació;
 • delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.