Accés al contingut Accés al menú de la secció

Sanitat

 

Ortopròtesi i Productes de Suport

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Sanitat
 • Entorn: Sanitari
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Ortopròtesi i Productes de Suport
Codi: CFPS SAB0

Aquests estudis capaciten per:

 • dissenyar, elaborar i adaptar ortesis, pròtesis, ortopròtesis i productes de suport d'acord amb la normativa vigent (atenent la prescripció oficial corresponent i l'avaluació física i psicosocial de l'usuari);
 • fer el seguiment d'aquests productes, i
 • organitzar i gestionar l'establiment ortoprotètic.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 
Aquest estudi substitueix el cicle Ortesis i pròtesis (LOGSE).
 • Tecnologia Industrial Aplicada a l'Activitat Ortoprotètica (165 hores)
 • Disseny i Emmotllament Anatòmic (198 hores)
 • Adaptació d'Ortesis Prefabricades (132 hores)
 • Elaboració i Adaptació de Productes Ortètics a Mida (165 hores)
 • Elaboració i Adaptació de Pròtesis Externes (165 hores)
 • Adaptació de Productes de Suport (132 hores)
 • Biomecànica i Patologia Aplicada (165 hores)
 • Atenció Psicosocial (99 hores)
 • Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Ortopròtesis i Productes de Suport (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (416 hores)

Més informació del currículum a l'annex '5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en ortopròtesi;
 • tècnic o tècnica en ortopèdia;
 • tècnic o tècnica en productes de suport;
 • tècnic o tècnica en adequació de l'entorn i accessibilitat;
 • responsable tècnic o tècnica d'establiments d'adaptació i/o distribució de productes ortoprotètics;
 • tècnic o tècnica de la fabricació en sèrie de productes ortoprotètics i productes de suport;
 • responsable tècnic o tècnica de la fabricació a mida de productes ortoprotètics i productes de suport;
 • responsable tècnic o tècnica de taller d'ortopèdia hospitària;
 • visitador i promotor sanitari o visitadora i promotora sanitària, i
 • assessor o assessora de productes i serveis del sector.