Accés al contingut Accés al menú de la secció

Sanitat

 

Pròtesis Dentals

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Sanitat
 • Entorn: Sanitari
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Pròtesis Dentals
Codi: CFPS SAA0

Aquests estudis capaciten per dissenyar, fabricar i reparar pròtesis dentofacials, aparells d'ortodòncia i fèrules d'oclusió segons prescripció i indicacions facultatives, i efectuarne el reajustament necessari per a l'acabament; gestionar un laboratori de pròtesis dentals, fent les operacions per a la comercialització de productes segons la normativa vigent de seguretat i protecció ambiental i les especificacions de qualitat.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Pròtesis dentals (LOGSE).

 • Laboratori de Pròtesis Dentals (66 hores)
 • Disseny Funcional de Pròtesis (132 hores)
 • Pròtesis Completes (198 hores)
 • Aparells d'Ortodòncia i Fèrules Oclusals (165 hores)
 • Restauracions i Estructures Metàl·liques en Pròtesi Fixa (231 hores)
 • Pròtesis Parcials Amovibles Metàl·liques, de Resina i Mixtes (165 hores)
 • Restauracions i Recobriments Estètics (198 hores)
 • Pròtesi sobre Implants (198 hores)
 • Projecte de Pròtesi i Ortesi Dentals (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (416 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica superior en pròtesis dentals;
 • tècnic o tècnica especialista en pròtesis dentals; 
 • responsable tècnic o tècnica d'un laboratori de pròtesis dentals; 
 • comercial en la indústria dental o dipòsits dentals; 
 • responsable tècnic o tècnica en departaments d'investigació i desenvolupament de productes de la indústria dental.