Accés al contingut Accés al menú de la secció

Química

 

Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Química
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins
Codi: CFPS QUB0

Aquests estudis capaciten per gestionar i participar en les operacions de fabricació, condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, organitzant el funcionament, la posada en marxa i la parada de les instal·lacions i equips, segons els procediments normalitzats de treball i complint les normes de seguretat, prevenció de riscos i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE).

 • Organització i Gestió de la Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (66 hores)
 • Control de Qualitat de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (198 hores)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (165 hores)
 • Principis de Biotecnologia (132 hores)
 • Seguretat en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (66 hores)
 • Àrees i Serveis Auxiliars en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (165 hores)
 • Tècniques de Producció Biotecnològica (99 hores)
 • Tècniques de Producció Farmacèutica i Afins (132 hores)
 • Regulació i Control en la Indústria Farmacèutica, Biotecnològica i Afins (99 hores)
 • Condicionament i Emmagatzematge de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (66 hores)
 • Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte de Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (416 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
 • encarregat o encarregada d'operadors de màquines per fabricar i condicionar productes químics;
 • supervisor o supervisora d'àrea de producció;
 • supervisor o supervisora d'àrea de condicionat;
 • supervisor o supervisora d'àrea de planificació;
 • coordinador o coordinadora d'àrea;
 • cap d'equip de reactor/bioreactor;
 • tècnic o tècnica de control;
 • coordinador o coordinadora de magatzem;
 • encarregat o encarregada de fabricació;
 • cap d'equip de processos d'extracció i purificació de productes biotecnològics;
 • cap d'equip de sala blanca en biotecnologia;
 • supervisor o supervisora d'àrea de processos i servei biotecnològic;
 • supervisor o supervisora de seguretat en processos biotecnològics.