Accés al contingut Accés al menú de la secció

Química

 

Química Ambiental

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Família professional: Química
 • Entorn: Experimental i matemàtic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Química Ambiental
Codi: CFPS 1555

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i gestionar les mesures de protecció ambiental, inspeccionar i controlar les instal·lacions per a la prevenció i conservació del medi ambient, analitzar les mostres d'afluents i efluents i proposar i establir les mesures correctores necessàries.

La durada és de 1.400 hores (960 en un centre educatiu i 440 en un centre de treball) concentrades en un curs acadèmic.
 

 • Organització i Gestió de la Protecció Ambiental (90 hores)
 • Control d'Emissions a l'Atmosfera (120 hores)
 • Control de Residus (90 hores)
 • Tècniques d'Anàlisi Fisicoquímiques, Químiques i Microbiològiques d'Aigües (210 hores)
 • Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (90 hores)
 • Seguretat Química i Higiene Industrial (90 hores)
 • Relacions en l'Àmbit de Treball  (90 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (440 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3 'Crèdits'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció (per crèdit): 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en depuració d'aigües,
 • tècnic o tècnica en tractament de residus,
 • tècnic o tècnica en control atmosfèric i
 • tècnic o tècnica en auditories i avaluació d'impactes.