Accés al contingut Accés al menú de la secció

Química

 

Química Industrial

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Química
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Química Industrial
Codi: CFPS QUA0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar les operacions de les plantes de procés químic i de cogeneració d'energia i serveis auxiliars associats.

La durada és de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Indústries de procés químic (LOGSE).

 • Organització i Gestió en Indústries Químiques (99 hores)
 • Transport de Sòlids i Fluids (132 hores)
 • Generació i Recuperació d'Energia (132 hores)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Química (231 hores)
 • Reactors Químics (99 hores)
 • Regulació i Control de Procés Químic (231 hores)
 • Formulació i Preparació de Mescles (66 hores)
 • Condicionat i Emmagatzematge de Productes Químics (99 hores)
 • Prevenció de Riscos en Indústries Químiques (66 hores)
 • Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte d'Indústries de Procés Químic (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (416 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • encarregat o encarregada de planta química;
 • encarregat o encarregada d'operacions de màquines per fabricar, transformar i condicionar productes químics;
 • supervisor o supervisora d'àrea de producció d'energia, de serveis auxiliars;
 • supervisor o supervisora de refineries de petroli i gas natural;
 • cap d'equip en instal·lacions de tractament químic, magatzems en indústries químiques;
 • cap de parc de tancs en indústries químiques;
 • cap de zona de recepció i expedició de matèries i productes químics;
 • supervisor o supervisora de sistemes de control, de cambra de control, d'àrea en plantes de química de transformació o de condicionat, i
 • responsable de formulació.