Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Maritimopesquera

Maritimopesquera

 

Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Maritimopesquera
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Técnic o técnica superior en Organització del Manteniment de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
Codi: CFPS MPC0

Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar els treballs de manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, a partir de la informació tècnica, així com organitzar el servei de manteniment en embarcacions a terra.
Organitzar i realitzar les guàrdies de màquines.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell (LOGSE).

 • Organització del Manteniment de Planta Propulsora i Maquinària Auxiliar de Vaixells (231 hores)
 • Organització del Manteniment en Sec de Vaixells i Embarcacions i Muntatge de Motors Tèrmics (198 hores)
 • Programació i Manteniment d'Automatismes Hidràulics i Pneumàtics en Vaixells i Embarcacions (165 hores)
 • Organització del Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions i Sistemes Elèctrics de Vaixells i Embarcacions (165 hores)
 • Organització del Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions Frigorífiques i Sistemes de Climatització de Vaixells i Embarcacions (132 hores)
 • Planificació del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions (66 hores)
 • Organització de la Guàrdia de Màquines (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Control de les Emergències (132 hores)
 • Organització de l'Assistència Sanitària a Bord (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions (33 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
 • Construcció Naval i Teoria del Vaixell (99 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap de màquines
 • Oficial/a de màquines o primer/a oficial/a de màquines
 • Inspector/a en empreses pesqueres
 • Cap d'equip
 • Cap de taller
 • Pèrit/a taxador/a d'embarcacions esportives i d'esbarjo