Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Maritimopesquera

Maritimopesquera

 

Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Maritimopesquera
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques
Codi: CFPM MP20

Tècnic o tècnica en operacions subaquàtiques i hiperbàriques

    

Aquests estudis capaciten per realitzar treballs subaquàtics i hiperbàrics, respirant aire i nitrox, fins a la pressió i profunditat màxima que permetin les normes de seguretat vigent i mantenir en condicions d'utilització els equips, eines i/o material auxiliar amb la qualitat i eficiència requerides, aplicant les tècniques d'immersió associades a aquest títol i fent de patró en embarcacions en aigües interiors i pròximes a la costa, respectant la normativa mediambiental i complint les normes de seguretat.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Busseig a profunditat mitjana (LOGSE).

 • Intervenció Hiperbàrica amb Aire i Nitrox (264 hores)
 • Instal·lacions i Equips Hiperbàrics (165 hores)
 • Reparacions i Reflotaments (99 hores)
 • Tall i Soldadura (99 hores)
 • Construcció i Obra Hidràulica (99 hores)
 • Fisiopatologia del Busseig i Emergències (99 hores)
 • Immersió des de Campana Humida (99 hores)
 • Navegació (132 hores)
 • Maniobra i Propulsió (231 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap d'equip de busseig professional en immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que permetin les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox.
 • Bussejador/a professional de suport en immersions a intervenció fins a la pressió i profunditat màxima que permetin les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox.
 • Operador/a especialista en instal·lacions i plantes hiperbàriques.
 • Operador/a especialista en cambres hiperbàriques.
 • Bussejador/a professional especialista en reparacions en la superfície i reflotaments.
 • Bussejador/a professional especialista en tall i soldadura subaquàtica.
 • Operador/a auxiliar en els treballs hiperbàrics fins a la pressió i profunditat màxima que permetin les normes de seguretat vigent, utilitzant aire i nitrox en ambients confinats subterranis en hàbitats secs o amb fluids diferents a l'aigua per a la realització de perforacions amb tuneladores o altres equips de perforació.
 • Bussejador/a professional especialista en construcció i obra hidràulica.
 • Bussejador/a professional especialista en immersions des de campana humida.
 • Operador/a especialista en el manteniment d'equips hiperbàrics en empreses homologades.
 • Patró dedicat al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, serveis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació, entre altres activitats, amb les atribucions establertes per al patró portuari.
 • Mariner especialista de coberta i de màquines.