Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Maritimopesquera

Maritimopesquera

 

Transport Marítim i Pesca d'Altura

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Maritimopesquera
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Transport Marítim i Pesca d'Altura
Codi: CFPS MPA0

Aquests estudis capaciten per planificar, gestionar i executar les activitats de vaixells en les condicions que determinin les administracions competents per a aquest nivell, dirigint-ne i controlant-ne la seguretat, la navegació, les maniobres, les operacions de càrrega, estiba i descàrrega, així com l'extracció, manipulació, processament i conservació de la pesca, i optimitzant-ne la producció, segons la normativa nacional i internacional.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Navegació, pesca i transport marítim (LOGSE).

 • Maniobra i Estiba (264 hores)
 • Navegació, Govern i Comunicacions del Vaixell (264 hores)
 • Control de les Emergències (132 hores)
 • Organització de l'Assistència Sanitària a Bord (66 hores)
 • Administració i Gestió del Vaixell i de l'Activitat Pesquera (132 hores)
 • Guàrdia de Pont (198 hores)
 • Pesca d'Altura i Gran Altura (231 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Implementació d'una Ruta de Transport Marítim (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • patró o patrona d'altura o de gran altura;
 • patró o patrona al comandament de vaixells de pesca, vaixells mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora;
 • primer o primera oficial de pont;
 • oficial o oficiala de pont en vaixells de pesca, vaixells mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora;
 • oficial o oficiala responsable de la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a vigilància fiscal, inspecció pesquera, investigació oceanogràfica, seguretat i salvament marítim;
 • inspector o inspectora de flota;
 • agent consignatari o consignatària;
 • agent d'assegurances marítimes;
 • supervisor o supervisora de muntatge i armament d'arts i aparells de pesca.