Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

 

Mecatrònica Industrial, perfil professional de Fabricació de Productes Ceràmics

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Mecatrònica Industrial, perfil professional de Fabricació de Productes Ceràmics
Codi: CFPS IMC1

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials; planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i el manteniment en empreses que fabriquen productes ceràmics, i també organitzar i gestionar la fabricació de productes ceràmics, assegurant-ne l’execució amb la qualitat requerida i en les condicions de seguretat i ambientals establertes.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Sistemes Hidràulics i Pneumàtics
 • Sistemes Mecànics
 • Sistemes Elèctrics i Electrònics
 • Elements de Màquines
 • Processos de Fabricació
 • Representació Gràfica de Sistemes Mecatrònics
 • Configuració de Sistemes Mecatrònics
 • Processos i Gestió de Manteniment i Qualitat
 • Integració de Sistemes
 • Simulació de Sistemes Mecatrònics
 • Desenvolupament de Productes Ceràmics
 • Fabricació de Pastes Ceràmiques i de Productes Ceràmics Conformats
 • Control de Processos de Productes Ceràmics
 • Formació i Orientació Laboral
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora
 • Projecte de Mecatrònica Industrial
 • Formació en Centres de Treball

Aquest currículum està pendent d'aprovació.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • cap d'equip en muntatge d'instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • cap d'equip en manteniment d'instal·lacions de maquinària i equips industrials;
 • tècnic o tècnica de programació i control de la producció en indústries ceràmiques;
 • tècnic o tècnica de gestió de qualitat en indústries ceràmiques, i
 • tècnic o tècnica de gestió de medi ambient en indústries ceràmiques.