Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

 

Prevenció de Riscos Professionals

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 • Entorn: Seguretat i serveis de protecció
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals
Codi: CFPS 1954

Aquests estudis postobligatoris capaciten per portar a terme la planificació d'activitats que puguin comportar danys per als treballadors o les treballadores, les instal·lacions o l'entorn; promoure, amb caràcter general, la prevenció a l'empresa; vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequació dels equips i dels mitjans de prevenció als riscos associats a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i preparats.

La durada és de 2.000 hores (1.610 en un centre educatiu i 390 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Gestió de la Prevenció (260 hores)
 • Riscos Derivats de les Condicions de Seguretat (240 hores)
 • Riscos Físics Ambientals (200 hores)
 • Riscos Químics i Biològics Ambientals (200 hores)
 • Prevenció de Riscos Derivats de l'Organització i la Càrrega de Treball (230 hores)
 • Emergències (140 hores)
 • Relacions en l'Equip de Treball (60 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació en Centres de Treball (390 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3 'Crèdits'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció (per crèdit): 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Con estos estudios se obtiene el título de técnico superior o técnica superior, que permite acceder a cualquier estudio universitario oficial de grado. Las personas que se han graduado en un ciclo formativo de grado superior pueden obtener la convalidación de créditos universitarios ECTS.

Para más información, consulte el Canal Universidades

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • tècnic o tècnica en prevenció i
 • tècnic o tècnica en seguretat i higiene