Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

 

Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 • Entorn: Seguretat i serveis de protecció
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids
Codi: CFPS IMB0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar projectes i planificar el muntatge de les instal·lacions tèrmiques i de fluids en edificis i processos industrials.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (LOGSE).

 • Sistemes Elèctrics i Automàtics (198 hores)
 • Equips i Instal·lacions Tèrmiques (231 hores)
 • Processos de Muntatge d'Instal·lacions (231 hores)
 • Representació Gràfica d'Instal·lacions (132 hores)
 • Energies Renovables i Eficiència Energètica (66 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions de Climatització, Calefacció i ACS (165 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions Frigorífiques (165 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions de Fluids (132 hores)
 • Planificació del Muntatge d'Instal·lacions (66 hores)
 • Projecte d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • delineant projectista d'instal·lacions calorífiques,
 • delineant projectista d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció,
 • delineant projectista d'instal·lacions frigorífiques,
 • delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids,
 • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions calorífiques,
 • tècnic o tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions de climatització i ventilació i extracció,
 • tècnic tècnica en planificació de muntatges d'instal·lacions frigorífiques i
 • tècnic o tècnica en planificació de processos de muntatges de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

Amb aquesta titulació s'obté directament el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.