Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Indústries extractives

Indústries extractives

 

Excavacions i Sondatges

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Indústries extractives
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Excavacions i Sondatges
Codi: CFPM IE10

Aquests estudis capaciten per fer excavacions per a l'extracció de recursos minerals o per a la construcció d'obres subterrànies i a cel obert, perforar per fer sondatges de prospecció minera i d'investigació geotècnica, tot muntant i mantenint les instal·lacions i la maquinària i aplicant la legislació de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdess en dos cursos acadèmics.

 • Sondatges (165 hores)
 • Treballs Geotècnics (132 hores)
 • Perforacions (165 hores)
 • Tècniques de Voladura (132 hores)
 • Sosteniment (132 hores)
 • Estabilització de Talussos (99 hores)
 • Excavacions amb Arrencada Selectiva (165 hores)
 • Operacions de Càrrega i Transport en Excavacions (165 hores)
 • Operació i Maneig de Maquinària d'Excavació (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • miner o minera;
 • conductor i operador o conductora i operadora de maquinària d'extracció i excavació;
 • conductor i operador o conductora i operadora de pala carregadora d'interior;
 • operador o operadora de maquinària de perforació i mandrinatge;
 • operador o operadora de maquinària perforadora de pous;
 • operador o operadora de maquinària d'arrencada estassadores i raspalls;
 • conductor i operador o conductora i operadora de maquinària de moviment de terres;
 • artiller o artillera;
 • operador o operadora de minador;
 • apuntaladora o apuntaladora;
 • barrinaire;
 • picador o picadora de mines;
 • electromecànic o electromecànica de mines;
 • oficial mecànic o oficiala mecànica;
 • sondista de prospecció minera i geotècnica;
 • tècnic o tècnica de prospeccions i sondatges.