Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Indústries alimentàries

Indústries alimentàries

 

Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Indústries alimentàries
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Processos i Qualitat en Indústries Alimentàries
Codi: CFPS IAB0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Indústria alimentària (LOGSE).

 • Projecte de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés (66 hores)
 • Processos Integrats en la Indústria Alimentària (132 hores)
 • Gestió de Qualitat i Ambiental en la Indústria Alimentària (132 hores)
 • Anàlisi d'Aliments (231 hores)
 • Tractaments de Preparació i Conservació d'Aliments (165 hores)
 • Organització de la Producció Alimentària (66 hores)
 • Comercialització i Logística en la Indústria Alimentària (99 hores)
 • Control Microbiològic i Sensorial dels Aliments (165 hores)
 • Nutrició i Seguretat Alimentària (66 hores)
 • Innovació Alimentària (66 hores)
 • Tecnologia Alimentària (132 hores)
 • Biotecnologia Alimentària (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem
 • Cap de torn
 • Supervisor/a d'equips, processos i productes
 • Encarregat/ada de producció
 • Encarregat/ada d'elaboració de productes nous i desenvolupament de processos
 • Encarregat/ada en anàlisi d'aliments
 • Tècnic/a en anàlisi sensorial
 • Tècnic/a en laboratori de control de qualitat
 • Inspector/a o auditor/a de qualitat
 • Encarregat/ada de la gestió de la seguretat alimentària
 • Encarregat/ada d'aprovisionaments
 • Encarregat/ada de la línia d'envasament i embalatge
 • Encarregat/ada de control ambiental i seguretat laboral
 • Tècnic/a comercial.