Accés al contingut Accés al menú de la secció

Imatge i so

 

Producció d'Audiovisuals i Espectacles

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Imatge i so
 • Entorn: Tecnologies de la informació
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Técnico o técnica superior en Producció d'Audiovisuals i Espectacles
Codi: CFPS ISD0

Aquests estudis capaciten per planificar, organitzar, supervisar i gestionar recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, espectacles i esdeveniments, i assegurar el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

La duració és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Producció d'audiovisuals,  ràdio i espectacles (LOGSE).

 • Planificació de Projectes Audiovisuals (231 hores)
 • Gestió de Projectes de Cinema, Vídeo i Multimèdia (132 hores)
 • Gestió de Projectes de Televisió i Ràdio (99 hores)
 • Planificació de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments (165 hores)
 • Gestió de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments (99 hores)
 • Recursos Expressius Audiovisuals i Escènics (165 hores)
 • Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escènics (198 hores)
 • Administració i Promoció d'Audiovisuals i Espectacles (165 hores)
 • Eines Informàtiques per al Desenvolupament de Projectes Audiovisuals i d'Espectacles (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Producció d'Audiovisuals i Espectacles (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ajudant de producció de cinema;
 • ajudant de producció de vídeo;
 • ajudant de producció de televisió;
 • ajudant de producció d'animació;
 • ajudant de producció de multimèdia;
 • ajudant de producció de ràdio;
 • cap de producció d'espectacles en viu i esdeveniments;
 • ajudant de producció d'espectacles en viu i esdeveniments;
 • gerent de companyia.