Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Imatge personal

Imatge personal

 

Estilisme i Direcció de Perruqueria

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Imatge personal
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria
Codi: CFPS IPC0

Aquests estudis capaciten per dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i portar a terme tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Dermotricologia (132 hores)
 • Recursos Tècnics i Cosmètics (165 hores)
 • Tractaments Capil·lars (99 hores)
 • Procediments i Tècniques de Perruqueria (297 hores)
 • Pentinats per a Produccions Audiovisuals i de Moda (132 hores)
 • Estilisme en Perruqueria (165 hores)
 • Estudi de la Imatge (99 hores)
 • Direcció i Comercialització (132 hores)
 • Perruqueria per a Necessitats Especials (99 hores)
 • Processos Fisiològics i d'Higiene en Imatge Personal (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Estilisme i Direcció de Perruqueria (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • director tècnic o directora tècnica en empreses de perruqueria;
 • director tècnic i artístic o directora tècnica i artística de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda;
 • especialista en tractaments capil·lars;
 • assessor artístic o assessora artística de perruqueria;
 • estilista;
 • especialista en pròtesis capil·lars i postisseria;
 • conseller avaluador o consellera avaluadora d'empreses de perruqueria;
 • expert o experta en cures capil·lars en clients amb necessitats especials;
 • tècnic o tècnica en anàlisi capil·lar;
 • perruquer o perruquera especialista;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en clíniques capil·lars i centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora d'imatge;
 • formador tècnic o formadora tècnica en perruqueria;
 • assessor o assessora de venda i demostrador o demostradora de productes i aparells de perruqueria;
 • assessor o assessora de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria.