Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Imatge personal

Imatge personal

 

Estètica Integral i Benestar

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Imatge personal
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Técnico o técnica superior en Estètica Integral i Benestar
Codi: CFPS IPB0

Aquests estudis capaciten per dirigir i organitzar el desenvolupament dels serveis estètics, planificar i realitzar tractaments estètics relacionats amb la imatge i el benestar i aplicar tècniques estètiques hidrotermals, depilació i implantació de pigments, tot assegurant la qualitat, la prevenció de riscs laborals i la gestió ambiental.

La duració és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Estètica (LOGSE).

 • Aparells d'Estètica (99 hores)
 • Estètica Hidrotermal (165 hores)
 • Depilació Avançada (99 hores)
 • Massatge Estètic (165 hores)
 • Drenatge Estètic i Tècniques per Pressió (165 hores)
 • Micropigmentació (132 hores)
 • Processos Fisiològics i d'Higiene en Imatge Personal (99 hores)
 • Dermoestètica (132 hores)
 • Cosmètica Aplicada a l'Estètica i el Benestar (132 hores)
 • Tractaments Estètics Integrals (231 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte d'Estètica Integral i Benestar (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • esteticista;
 • director tècnic o directora tècnica en empreses d'estètica, àrees d'imatge personal i balnearis;
 • tècnic o tècnica en tractaments estètics integrals;
 • especialista en tècniques d'hidroestètica;
 • tècnic o tècnica en micropigmentació;
 • tècnic o tècnica en depilació mecànica i avançada;
 • tècnic o tècnica en aparells d'estètica;
 • especialista en bronzejat mitjançant radiació ultraviolada;
 • tècnic o tècnica en massatges estètics;
 • tècnic o tècnica en drenatge limfàtic estètic;
 • treballador qualificat o treballadora qualificada en centres de medicina i cirurgia estètica;
 • tècnic o tècnica comercial;
 • assessor o assessora en estètica i cosmètica;
 • formador tècnic o formadora tècnica en estètica.