Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Fusta, moble i suro

Fusta, moble i suro

 

Disseny i Moblament

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fusta, moble i suro
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Disseny i Moblament
Codi: CFPS FSA0

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Producció de fusta i moble i Desenvolupament de productes en fusteria i moble.

 • Representació en Fusteria i Mobiliari (165 hores)
 • Prototips en Fusteria i Moble (132 hores)
 • Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble (165 hores)
 • Automatització en Fusteria i Moble (165 hores)
 • Instal·lacions de Fusteria i Mobiliari (99 hores)
 • Disseny d'Interiors en Fusteria i Moble (132 hores)
 • Gestió de la Producció en Fusteria i Moble (132 hores) 
 • Processos en Indústries de Fusteria i Moble (99 hores)
 • Fabricació en Fusteria i Moble (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte de Disseny i Moblament (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • dibuixant projectista de mobles;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles;
 • projectista de fusteria i moble;
 • gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;
 • tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro;
 • encarregat o encarregada d'oficina tècnica;
 • cap de fabricació;
 • controlador o controladora de producció;
 • cap de secció;
 • cap d'equip.