Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Fusta, moble i suro

Fusta, moble i suro

 

Disseny i Moblament

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fusta, moble i suro
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Disseny i Moblament
Codi: CFPS FSA0

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix els cicles (LOGSE) Producció de fusta i moble i Desenvolupament de productes en fusteria i moble.

 • Representació en Fusteria i Mobiliari (165 hores)
 • Prototips en Fusteria i Moble (132 hores)
 • Desenvolupament de Producte en Fusteria i Moble (165 hores)
 • Automatització en Fusteria i Moble (165 hores)
 • Instal·lacions de Fusteria i Mobiliari (99 hores)
 • Disseny d'Interiors en Fusteria i Moble (132 hores)
 • Gestió de la Producció en Fusteria i Moble (132 hores) 
 • Processos en Indústries de Fusteria i Moble (99 hores)
 • Fabricació en Fusteria i Moble (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Projecte de Disseny i Moblament (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • dibuixant projectista de mobles;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles;
 • projectista de fusteria i moble;
 • gerent d'empreses de fusta i moble i altres manufactures;
 • tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro;
 • encarregat o encarregada d'oficina tècnica;
 • cap de fabricació;
 • controlador o controladora de producció;
 • cap de secció;
 • cap d'equip.