Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Fabricació mecànica

Fabricació mecànica

 

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en Motlles i Matrius

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fabricació mecànica
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, perfil professional en Motlles i Matrius
Codi: CFPS FMB1

Aquests estudis postobligatoris capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i el muntatge de béns d’equipament de manera que es garanteixi la qualitat de la gestió del procés i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció i riscos laborals i de protecció ambiental. Aquesta competència es complementa amb formació específica del sector de fabricació de motlles i matrius.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle de producció per mecanització (LOGSE).

 

 • Interpretació Gràfica (99 hores)
 • Definició de Processos de Mecanització, Conformat i Muntatge (99 hores)
 • Mecanització per Control Numèric (198 hores)
 • Fabricació Assistida per Ordinador (66 hores)
 • Programació de Sistemes Automàtics de Fabricació Mecànica (132 hores)
 • Programació de la Producció (66 hores)
 • Execució de Processos de Fabricació (231 hores)
 • Materials (66 hores)
 • Gestió de la Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Protecció Ambiental (99 hores)
 • Verificació de Productes (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Fabricació de Productes Mecànics (33 hores)
 • Disseny Industrial per Procés de Xapa i Estampació (99 hores)
 • Disseny Industrial de Motlles per a Polímers (99 hores)
 • Execució de Processos de Transformació de Polímers (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • ­   tècnica en mecànica,
 • ­   encarregat d'instal·lacions de processament de metalls,
 • ­   encarregat d'operadors de màquines per treballar metalls,
 • ­   encarregat de muntadors,
 • ­   programador de màquines de control numèric,
 • ­   programador de sistemes automatitzats en fabricació mecànica,
 • ­   programador de la producció i
 • ­   disseny en fabricació mecànica.