Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Fabricació mecànica

Fabricació mecànica

 

Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fabricació mecànica
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers
Codi: CFPS FMD0

Aquests estudis capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per fosa, pulvimetal·lúrgia, transformació de plàstics i de materials compostos, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que cal fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com el manteniment dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Interpretació Gràfica (132 hores)
 • Caracterització de Materials (132 hores)
 • Emmotllament Tancat (330 hores)
 • Emmotllament Obert (198 hores)
 • Programació de Sistemes Automàtics de Fabricació Mecànica (165 hores)
 • Programació de la Producció (132 hores)
 • Gestió de la qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Protecció Ambiental (99 hores)
 • Verificació de Productes Conformats (165 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Programació de la Producció en Emmotllament de Metalls i Polímers (132 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic en procés
 • Tècnic de fabricació
 • Programador de la producció
 • Tècnic d'aprovisionament
 • Tècnic en laboratori de control de transformació de polímers
 • Programador de sistemes automatitzats
 • Encarregat de producció (emmotllament, extrusió, acabat, tractaments i altres)
 • Encarregat d'operadors de màquines de fabricar productes de cautxú i de materials plàstics
 • Encarregat d'emmotlladors
 • Encarregat d'instal·lacions de processos de fosa
 • Encarregat d'instal·lacions de processos de pulverimetal·lúrgia
 • Tècnic de desenvolupament de productes i motllos
 • Encarregat d'envasament
 • Encarregat de vulcanització
 • Encarregat de secció de fabricació de pneumàtics, en general
 • Inspector de verificadors de fabricació de pneumàtics
 • Encarregat de secció de recautxutatge de pneumàtics
 • Encarregat de secció d'acabats
 • Encarregat d'operacions prèvies i de barreja.