Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Fabricació mecànica

Fabricació mecànica

 

Disseny en fabricació mecànica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fabricació mecànica
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en disseny en fabricació mecànica
Codi: CFPS FMC0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE).

 • Representació gràfica en fabricació mecànica (132 hores)
 • Disseny de productes mecànics (297 hores)
 • Disseny d'estris de processament de xapa i estampació (231 hores)
 • Disseny de motlles i models de fosa (99 hores)
 • Disseny de motlles per a productes polimèrics (99 hores)
 • Automatització de la fabricació (165 hores)
 • Tècniques de fabricació mecànica (198 hores)
 • Materials (99 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Projecte de disseny de productes mecànics (165 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • delineant projectista,
 • tècnic o tècnica en disseny assistit per ordinador (CAD),
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de productes,
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de matrius,
 • tècnic o tècnica en desenvolupament d’utillatges i
 • tècnic o tècnica en desenvolupament de motlles.