Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Energia i aigua

Energia i aigua

 

Gestió de l'Aigua

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Família professional: Energia i aigua
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Gestió de l'Aigua
Codi: CFPS EAD0

Aquests estudis postobligatoris capaciten per gestionar l'ús eficient de l'aigua, organitzant-ne i desenvolupant-ne el muntatge, la posada en servei, l’explotació i el manteniment de xarxes i estacions de tractament d'aigües, aplicant els requeriments de qualitat, tant de les instal·lacions com de l'aigua, i les mesures de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental requerides per la normativa vigent.
 
La durada és de 2.000 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics.
 • Planificació i Replantejament (132 hores)
 • Qualitat i Tractament d'Aigües (132 hores)
 • Gestió Eficient de l'Aigua (132 hores)
 • Configuració de Xarxes d'Aigua (165 hores)
 • Sistemes Elèctrics en Instal·lacions d'Aigua (99 hores)
 • Automatismes i Telecontrol en Instal·lacions d'Aigua (198 hores)
 • Operacions en Xarxes i Instal·lacions d'Aigua (198 hores)
 • Gestió d'Operacions, Qualitat i Medi Ambient (99 hores)
 • Tècniques de Muntatge en Instal·lacions d'Aigua (165 hores)
 • Tècniques de Comunicació i de Relacions (66 hores)
 • Projecte en Gestió Eficient de l'Aigua (66 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • encarregat o encarregada del muntatge de xarxes de proveïment i distribució d'aigua,
 • encarregat o encarregada del muntatge de xarxes i d’instal•lacions de sanejament,
 • encarregat o encarregada del manteniment de xarxes d'aigua,
 • encarregat o encarregada del manteniment de xarxes de sanejament,
 • operador o operadora de planta de tractament d'aigua de proveïment,
 • operador o operadora de planta de tractament d'aigües residuals,
 • tècnic o tècnica en gestió de l'ús eficient de l'aigua,
 • tècnic o tècnica en sistemes de distribució d'aigua.