Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Energia i aigua

Energia i aigua

 

Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Energia i aigua
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigües
Codi: CFPM EA20

Aquests estudis post obligatoris capaciten per portar a terme el muntatge, les operacions i el manteniment de xarxes d'aigua així com l'operació i el manteniment dels equips i les instal·lacions d'estacions de tractament d'aigües, tot aplicant la normativa vigent, els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, i assegurant la seva funcionalitat i el respecte al medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Hidràulica i Xarxes d'Aigua (66 hores)
 • Replantejament en Xarxes d'Aigua (66 hores)
 • Manteniment de Xarxes (165 hores)
 • Tècniques de Mecanització i Unió (99 hores)
 • Muntatge i Posada en Servei de Xarxes (132 hores)
 • Estacions de Tractament d'Aigües (99 hores)
 • Qualitat de l'Aigua (99 hores)
 • Manteniment d'Equips i Instal·lacions (165 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques en Xarxes d'Aigua (99 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Aigua (132 hores)
 • Construcció en Xarxes i Estacions de Tractament d'Aigua (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'.

Vies d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • muntador o muntadora de xarxes de proveïment i de distribució d'aigua;
 • muntador o muntadora de xarxes i instal·lacions de sanejament;
 • muntador o muntadora de xarxes d'aigua;
 • muntador o muntadora de xarxes de sanejament;
 • operador o operadora de planta de tractament d'aigua de proveïment;
 • operador o operadora de manteniment en plantes de captació d'aigua;
 • operador o operadora de planta de tractament d'aigües residuals;
 • tècnic o tècnica de planta de tractament d'aigües residuals;
 • operador o operadora en instal·lacions d'incineració, de tractament d'aigües i d'altres;
 • operador o operadora de planta;
 • muntador o muntadora d'instal·lacions d'aigua en edificis.